КАТАЛОГ :: Бабин Валерий
НАТЮРМОРТ

Фото 1 из
Бабин Валерий.
Сифон и лампа. 2010. Холст, масло, 60х80
Фото 2 из
Бабин Валерий.
Рыба. 2017. Оргалит, масло, 40х50

ПЕЙЗАЖ

Фото 3 из
Бабин Валерий.
Красная дорога. 2009. Холст, масло, 90х100
Фото 4 из
Бабин Валерий.
Гараж и лодка
Фото 5 из
Бабин Валерий.
...68-й километр. 2014. Холст, масло, 100х120
Фото 6 из
Бабин Валерий.
Перед грозой. 2014. Холст, масло, 120х100
Фото 7 из
Бабин Валерий.
Зима. 2012. Холст, масло, 60х50
Фото 8 из
Бабин Валерий.
Фото 9 из
Бабин Валерий.
Октябрь
Фото 10 из
Бабин Валерий.
Сын лесника. 2013. Холст, масло, 120х100
Фото 11 из
Бабин Валерий.
Август. 2013. Холст, масло, 120х100
Фото 12 из
Бабин Валерий.
Падает снег. 2013. Холст, масло, 120х100
Фото 13 из
Бабин Валерий.
Пруд. 2011. Холст, масло, 40х40
Фото 14 из
Бабин Валерий.
Дерево у дома. 2012. Холст, масло, 40х50
Фото 15 из
Бабин Валерий.
Заброшенная железная. Туман. 2014. Холст, масло. 120х160
Фото 16 из
Бабин Валерий.
Дворик. 2012. Холст, масло, 30х40
Фото 17 из
Бабин Валерий.
Цикл Белые ночи. Лодка, гараж. 2010. Холст, мало, 40х50
Фото 18 из
Бабин Валерий.
Лодки на берегу. 2017. Холст, масло, 53х45
Фото 19 из
Бабин Валерий.
На Трубеже. 2016. Холст, масло, 30х40
Фото 20 из
Бабин Валерий.
Осенний куст. 2009. Холст, масло, 30х30
Фото 21 из
Бабин Валерий.
Пейзаж с купальщицей. 2017. Холст, масло, 40х50

НЮ

Фото 22 из
Бабин Валерий.
Полнолуние. 2013. Холст, масло, 120х100

ЖАНРОВАЯ

Фото 23 из
Бабин Валерий.
Фонарщик. 2014. Картон, масло, 70х50
Фото 24 из
Бабин Валерий.
В ночном. 2013. Холст, масло, 100х120
Фото 25 из
Бабин Валерий.
Дом на Юру. 2004. Холст, масло, 50х50
Фото 26 из
Бабин Валерий.
Вечерняя гостья. 2011. Холст, масло, 100х120
Фото 27 из
Бабин Валерий.
Ворона. 2012. Холст, масло, 40х50
Фото 28 из
Бабин Валерий.
Субботний вечер. 2011. Холст, масло, 40х40
Фото 29 из
Бабин Валерий.
Красные купальщицы. 2008. Холст, масло, 30х30
Фото 30 из
Бабин Валерий.
Падает снег. 2016. Хоолст, масло, 30х40